ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


دیگ چدنی


خدمات دیگ چدنی حرفه ای


دیگ چدنی از تشکیل چند عدد پره ی چدنی تشکیل میشود و برای گرم کردن آب در ظرفیت های گرمایی کوچک مورد استفاده قرار میگیرد و تنها ویژگی مثبت ان تغیر ظرفیت دادن دیگ می باشد.


گالری تصاویر دیگ چدنیcopy all right reserved ©