ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تعمیر کمپرسور چیلر


خدمات تعمیر کمپرسور چیلر حرفه ای


کمپرسور چیلر

که کار پمپاژ درسیستم را انجام میدهد با این تفاوت که سیال در اینجا گاز بوده است

خرابی های کمپرسور شامل ایراد مکانیکی و یا ایراد در سیستم قدرت و یسم پ پیچ راشامل میشود


گالری تصاویر تعمیر کمپرسور چیلرcopy all right reserved ©