ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تابلو برق چیلر


خدمات تابلو برق چیلر حرفه ای


 تابلو برق چیلر که وظیفهی فرماندهی و رساندن انرژی به دستگاه را دارد باید همانند سایر تجهیزات به صورت منظم سرویس و راهبری شود.

تابلو برق چیلر از دوقسمت فرمان و قدرت تشکیل شده است.

سیستم قدرت ان ک فقط رساندن انرژی(برق) به سیم پیچ کمپرسور را دارد تغیراتی درطول سالیان نداشته است.

ولی سیستم فرمان که که از اسم ان پیداست مرکز فرماندهی چیلر میباشد که امروزه با استفاده از الکترونیک صنعتی به صورت هوشمند کنترل و سیستم را باتوجه به نیاز تنظیم میکند


گالری تصاویر تابلو برق چیلرcopy all right reserved ©